Privacyverklaring

MS-Anders verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en op zorgvuldige wijze. In deze privacyverklaring licht MS-Anders toe welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens.

Over MS-Anders

Al 20 jaar knokt MS-Anders voor een betere kwaliteit van het leven van mensen met Multiple Sclerose. Wij gaan dóór daar waar anderen afhaken. We onderzoeken invalshoeken die niet voor de hand liggen, maar die wel degelijk blijken te helpen. Wij kiezen daarbij voor een pragmatische aanpak, want wij weten dat jij als MS-patiënt graag ZELF de regie wilt houden over je leven. En dat je gezin ook wel wat opvang kan gebruiken.

Wij verwerken de persoonsgegevens van bezoekers van deze website en deelnemers aan het programma Anders eten bij MS, evenals data die wij verkrijgen uit hun bezoeken. De gegevens bij inschrijving aan het programma Anders eten bij MS gebruiken wij enkel voor inclusie doeleinden.

Persoonsgegevens

MS-Anders verwerkt de volgende persoonsgegevens bij aanmelding van het programma Anders eten bij MS:

 • voorletters, voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • beloopsvorm MS;
 • jaartal diagnose MS;
 • behandelend neuroloog;
 • type medicatie;
 • aanwezigheid van een voedselallergie;
 • aanwezigheid van voedselintolerantie;
 • onder behandeling van diëtiste.

Doelen

MS-Anders verwerkt uw gegevens om deelname aan het programma Anders eten bij MS te kunnen verwerken. Deze gegevens gebruiken wij enkel voor inclusie doeleinden.

MS-Anders kan daarnaast gegevens verzamelen en verwerken over uw gebruik van onze websites. Deze verwerkingen zijn gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van MS-Anders.

MS-Anders kan ook uw toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te mogen verwerken. Indien u daarvoor toestemming heeft verleend, kunt u die toestemming op elk moment ook weer intrekken.

Bewaartermijnen

MS-Anders bewaart gegevens die worden verwerkt in het kader van de verwerking van uw deelname gedurende de periode van het programma Anders eten bij MS. De gegevens worden bewaard gedurende de looptijd en follow-up van het programma.

Beveiliging                                                                                                              

MS-Anders hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking tegen te gaan, en misbruik, verlies, vernietiging of beschadiging te voorkomen. Mocht u menen dat er aanwijzingen zijn dat er desalniettemin sprake is van onbevoegde toegang tot uw gegevens, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Rechten

U heeft een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens waarover MS-Anders van u beschikt. Deze rechten worden hierna nader toegelicht. Indien u een verzoek stuurt met betrekking tot één van deze rechten, zal MS-Anders hier binnen vier weken op reageren. Voorzie uw verzoek van uw naam, adres en telefoonnummer. Het doen van een dergelijk verzoek is kosteloos, tenzij er sprake is van een kennelijk ongegrond of buitensporig verzoek.

Recht van inzage
U kunt opvragen welke persoonsgegevens van u door MS-Anders worden verwerkt en voor welke doelen dit gebeurt.

Recht op rectificatie
Indien uw gegevens onjuist zijn, kunt u deze gegevens laten verbeteren of aanvullen.

Recht van bezwaar, recht op beperking van de verwerking en recht op gegevenswissing
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MS-Anders. Als dit bezwaar wordt gehonoreerd, als u een eventueel verleende toestemming intrekt, of als uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, kunt u MS-Anders ook verzoeken uw gegevens te wissen. Indien u de gegevens niet wilt laten wissen, maar wel wilt dat deze niet verder worden verwerkt, kunt u verzoeken om beperking van de verwerking.

Recht op overdraagbaarheid
Indien MS-Anders gegevens van u verwerkt op basis van uw toestemming of die verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en MS-Anders, kunt u MS-Anders verzoeken om de gegevens die MS-Anders van u heeft ook (elektronisch) aan u te verstrekken.

Klachten

Naast de hierboven toegelichte rechten heeft u ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u zich niet kunt verenigen met het verwerken van uw persoonsgegevens door MS-Anders.

Contact

U kunt MS-Anders bereiken via onze website www.ms-anders.nl, per e-mail: voeding@ms-anders.nl, op telefoonnummer 020-6116666 of per post Gooimeer 5, 1411 DD Naarden.

MS-Anders behoudt zicht het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring.